Disclaimer

Deze site wordt u aangeboden door Volleybalvereniging Bok
Op de inhoud van deze site (teksten, beelden, geluiden, videofragmenten en programmatuur) rust copyright.

Het is bezoekers niet toegestaan auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bok.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan onze website besteden, kunnen wij volledigheid en nauwkeurigheid van de informatie niet garanderen.

Helaas kunnen wij niet garanderen dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Bok kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van deze website, noch met de (tijdelijke) onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen. We kunnen evenmin aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die het gevolg is of kan zijn van het gebruik van informatie die via deze website werd verkregen.

Bok is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen kunnen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.